EL CONCURS RAIMA

Paral·lelament a la nostra activitat comercial, i per tal de construir un pont entre el paper i el món del disseny, RAIMA crea l’any 1990 el Concurs d’Il.lustració RAIMA. Perquè RAIMA creu en el que fa i sí, es llença de cap a projectar el món del disseny arreu i promocionar la tasca dels professionals de les Arts Plàstiques en una ciutat que és insígnia de modernitat, art i disseny.

Amb deu edicions (la cita és bianual) i més de 4.000 participants, el Concurs RAIMA d’Il.lustració i disseny s’ha consolidat com a un dels més importants de l’Estat, tant pel nombre de participants com per la qualitat de les obres presentades i la dotació dels premis (5.000 € pel primer i 2.500 € pel segon), sense oblidar la grandíssima difusió que té cada obra premiada, doncs es converteix en la protagonista dels 20.000 calendaris de col.leccionista que RAIMA edita i difon cada any entre els seus clients.

El tema que ha d'inspirar les obres sempre és el paper, acompanyat d'algun lema "universal" com ara el cinema, la ciència, la música, etc. La tècnica és lliure, la qual cosa enriqueix notablement la participació: dissenyadors, il.lustradors, dibuixants, etc.

L’obra guanyadora és escollida per un Jurat format per professionals. Des de la primera edició hem buscat l'aval dels estaments professionals, per això ja en aquella edició es van redactar les bases d'acord amb les normes de ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) amb la supervisió d'un dels seus membres fundadors, el senyor Amand Domènech (fundador també de l'Associació de Dissenyadors Gràfics del FAD, ADG / FAD i de l'Associació per a la Creació del Col·legi Oficial de Dissenyadors Gràfics de Catalunya). Comptem amb el suport dels principals organismes del sector del disseny i de les Arts Plàstiques, F AD (Foment de les Arts i el Disseny) i BCD (Barcelona Centre de Dissseny) i un jurart compost per professionals que representen a les diferents disciplines implicades.

Es premien aquelles obres que millor han sabut reflectir el lema proposat, sota criteris professionals d'originalitat i qualitat artística i tècnica de l'obra.

El Grup RAIMA, doncs, crea escola i dinamitza el sector de la papereria a la vegada que demostra i cultiva el respecte i passió que sent per la cultura i l’art, exercint de plataforma de llançament per als dissenyadors i il·lustradors.

EL CALENDARI RAIMA

El calendari RAIMA s’edita des de l’any 1990. Els quatre primers anys es va encarregar la il.lustració a un professional, fins que l’any 1994 va sorgir la idea de crear el Concurs RAIMA convertint les obres guanyadores en les imatges del calendari de col·leccionista que RAIMA edita i difon cada any entre els seus amics i clients.

EDICIONS ANTERIORS

Han transcorregut ja més de 20 anys des que, de manera tímida i incerta, vam convocar la primera edició i ja des de llavors ens va sorprendre la gran acollida que va tenir entre els professionals del sector. Això ens ha animat a seguir endavant, no sense esforços ni sense les generoses ajudes dels que han acceptat com a seva aquesta gran idea cultural. Fidel a la tradició de premiar a aquella il·lustració que millor reflecteixi la relació entre el paper i del motiu escollit per a cada edició. Aquí us mostrem les diferents convocatòries i els guanyadores de les edicions anteriors.PARTICIPA

El concurs RAIMA d'il·lustració i disseny té com a objectiu estimular i promoure la creativitat i la tasca dels artistes plàstics.


El 12è Concurs RAIMA d'Il·lustració i Disseny està obert a la participació de qualsevol artista plàstic, sense cap altra limitació que la d'acceptar la resta de les bases que s'expressa tot seguit.

 • La participació és lliure i gratuïta.
 • Les obres han de ser originals i inèdites.
 • No pot participar-hi cap persona vinculada a RAIMA o a l'organització d'aquest concurs, ni tampoc els membres del jurat.
 • Cada obra podrà ser realitzada per un màxim de 2 autors.

Les obres reflectiran la relació existent entre “EL PAPER I L’ESPORT” que és el tema escollit per a aquesta convocatòria.

1r PREMI: 5.000€
+ imatge del calendari RAIMA 2017

2n PREMI: 2.500€
+ imatge del calendari RAIMA 2018

3 ACCÈSSITS:
Així mateix, RAIMA farà entrega de 3 accèssits, consistents en un lot de productes valorat en 1.000 €, als finalistes que quedin en els llocs tercer, quart i cinquè.

20 FINALISTES:
Les obres classificades en els llocs del 6è al 25è seran exposades junt a les guanyadores el dia del lliurament de premis, i els seus autors rebran un diploma acreditatiu.

Els premis no podran ser declarats deserts.

Sempre que la seva presentació respongui al format que s'especifica més endavant, els treballs es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotorreproducció i la impressió en offset i quadricomia. El calendari serà imprès en cartolina mat.

No s'admetran tintes metal·litzades, relleus ni volums enganxats.

Els drets sobre les imatges exposades en l'obra han de ser propietat de l'autor. En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges, l'autor serà responsable i exonerarà RAIMA de tota responsabilitat.

Es premiaran les obres que millor reflecteixin el tema proposat, valorant l'originalitat i la qualitat artística i tècnica de l'obra, així com l'adequació de la imatge al calendari RAIMA.

El Jurat del 12è Concurs RAIMA està composat per:

 • President:
  • Albert Isern: Dissenyador gràfic, en representació del FAD.
 • Membres:
  • Blai Carda: fotògraf. Director de Projectes de Global Image Projects.
  • Carles Bayod Serafini: Doctor en Belles Arts, pintor, escultor i escriptor, creador de la Sensologia i de l’Institut de Sensologia.
  • Christian Inaraja: Il.lustrador.
  • Claudi Martínez: Arquitecte i Pintor, Director de Criteria Arquitecthos.
  • Francesc Estorach: il.lustrador, Dissenyador Gràfic, Director de Màrqueting i Comunicació de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada.
  • Ignasi Morató: Dissenyador Industrial i Gràfic.
  • Nil Muntané: en representació de RAIMA.

El jurat atorgarà el seu veredicte en una reunió a porta tancada que se celebrarà el mes de juliol d'enguany. Aquest veredicte serà inapel·lable i es comunicarà per escrit als guanyadors.

S'admetrà un màxim de dues obres per autor, que en tot cas s'entregaran separades i convenientment embalades, al domicili de RAIMA, carrer Comtal, 27 de Barcelona, abans de les 14 hores del dia 22 DE JUNY 2016.

Si l'autor volgués enviar la seva obra per mitjà de transportista o correu ho farà pel seu compte i risc i les despeses seran íntegrament al seu càrrec. En tot cas, el paquet haurà d’anar identificat amb el/s títol/s de l’obra/les obres a la part exterior.

No s’admetrà la participació via correu electrònic.

L’obra haurà de fer 48 cm d'ample per 20 cm d’alçada.

Per tal de visualitzar l’obra presentada en la seva ubicació final (el calendari), facilitar-ne el trasllat i l'exposició, les obres es presentaran muntades sobre un suport de cartró ploma de color negre, de 48 per 48 cm. La il·lustració anirà centrada al bell mig de l'alçada del suport.

Les obres portaran en el dors el títol amb el qual es presenta i un sobre tancat enganxat que contindrà la butlleta d'inscripció. A fi de garantir l'anonimat, l'únic element identificador serà el títol, que haurà de figurar en el dors de l'obra i a l'exterior del sobre tancat. No s'admetrà cap obra que estigui signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica.

La butlleta d'inscripció haurà d'estar completament emplenada. La presentació d'una butlleta en la qual hi falti alguna dada, tingui esmenes o estigui estripada serà motiu suficient per a la desqualificació del concursant. S'admeten fotocòpies. En cas que l’obra hagi estat realitzada per dos autors, s’ompliran dues butlletes.

Les obres seran entregades embalades amb paper kraft i identificades amb el títol a la part frontal superior esquerra del paquet.

Els autors premiats que hagin presentat treballs realitzats per ordinador hauran d'entregar la seva obra en format informàtic abans de rebre el premi.

L'acte de lliurament de premis del 12è Concurs RAIMA d'Il·lustració i Disseny es realitzarà el mes de setembre de 2016, el dia i l'hora del qual es comunicaran oportunament.

Les 25 obres finalistes seran exposades a RAIMA en els dies posteriors a l'acte de lliurament de premis.

Les obres que no hagin estat premiades estaran a disposició dels seus autors una setmana després de cloure's l'exposició i fins a 30 dies més tard, al domicili de RAIMA i en l'horari de dilluns a dissabte de 10:00 a 20:00 h. Per poder recollir l'obra l'autor haurà d'entregar el justificant que RAIMA li va lliurar en el moment de participar o bé mostrar el seu DNI.

Les obres que no hagin estat retirades transcorregut el termini establert seran destruïdes.

RAIMA no enviarà, en cap cas, cap obra per mitjà de correu o transport al domicili de l'autor.

Amb la concessió del primer i segon premis, RAIMA adquireix els drets d'exposició pública de les dues obres premiades. Les obres quedaran exposades al vestíbul de RAIMA junt a les guanyadores d'anteriors edicions.

Així mateix, RAIMA té dret a exposar públicament totes les altres obres seleccionades un cop s'hagi fet públic el veredicte del jurat i dins un termini no superior als seixanta dies a partir d'aquella data.

Amb la concessió del primer i segon premis, RAIMA adquireix també els drets de reproducció de les obres premiades per a les properes edicions del Calendari RAIMA - amb el límit d'una sola edició per obra -, que constaran de 18.000 exemplars cadascuna, i seran de distribució no venal. Per a la formalització d'aquesta cessió les parts es comprometen a signar el contracte d'edició que RAIMA ha elaborat d'acord amb les directrius de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, i que estan a disposició de tots els concursants.

RAIMA podrà reproduir també aquestes obres amb motiu de la promoció actual o futura del certamen, però sempre amb menció expressa del nom de l'autor.

Per a la seva utilització en qualsevol altra aplicació, RAIMA s'obliga a demanar l'autorització de l'autor i en tot cas a pactar la remuneració que en el seu moment es correspongui en concepte de drets d'autor. L'autor no podrà fer cap ús comercial de la imatge premiada, excepte aquells que siguin per a la pròpia promoció professional, i en tot cas fent menció del guardó atorgat. Qualsevol altra aplicació haurà de ser convinguda de mutu acord entre l'autor i RAIMA.

L'organització tractarà amb màxima cura i respecte les obres presentades, això no obstant, no es fa responsable dels possibles danys ocasionals en l'exposició i emmagatzematge.

La mera presentació de l'obra al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.RECONEIXEMENT

Amb més de 400 participants en la darrera edició, i més de 4.000 participants en el seu conjunt, el Concurs RAIMA es consolida com la convocatòria bianual més important de l'estat per als artistes plàstics, tant pel nombre de participants com per la qualitat de les obres presentades i la dotació dels premis (5.000 € pel primer i 2.500 € pel segon), sense oblidar la grandíssima difusió que té cada obra premiada, doncs es converteix en la protagonista del calendari de col·leccionista que RAIMA edita i difon cada any entre els seus amics i clients.

Reconocimiento

Premi 2014, atorgat per la Generalitat de Catalunya a la millor Iniciativa comercial en innovació.